Kontakt oss
Kundeservice
Finn din salgsrepresentant

Logg på for å se din salgsrepresentant.

Hvis du ikke allerede er kunde her, kan du klikke her for at ansøge om en kundekonto

Registrer deg som kunde

Klikk her for å bli kunde

Generelle salgsvilkår - GPBM Nordic AS

Anvendbarhet og definisjoner
1. Disse generelle salgsbetingelser skal gjelde salg til grossister og andre selskaper("Kjøper"), av produkter ("Produkter") fra GPBM Nordic AB ("Selger") med mindre annet er avtalt skriftlig avtalt mellom selger og kjøper.


Endringer og tillegg
2. Disse generelle salgsbetingelsene kan endres av Selger fra tid til annen. Den nyeste versjonen er alltid tilgjengelig på Selgers webshop, logg inn via www.gpbmnordic.no. Endringer i vilkårene gjelder kun for bestillinger sendt av Kjøper etter at den reviderte versjonen er lagt ut på
selgerens hjemmeside. På Kjøpers anmodning vil Selger sende over en kopi av den nyeste versjonen av disse generelle salgsbetingelser.


Bestilling
3. Bestilling av produkter skal skje i et spesielt utarbeidet bestillingsdokument. Etter at Selger har mottatt bestillingsdokumentet skal Selger bekrefte ordren ved en ordrebekreftelse.

4. Bindende avtale mellom partene gjelder når selgeren har sendt bekreftelse til kjøperen.


Pris og betaling
5. Prisene er eksklusive merverdiavgift og eventuelle ekstra kostnader, for eksempel miljøavgift og lignende. Selger forbeholder seg retten til å endre pris, leveringstid og salgsbetingelser uten varsel.

6. Selger skal fakturere den avtalte prisen i forbindelse med at levering av produkter fra selgerens varelager har skjedd. Når du bestiller med en total ordreverdi på mindre enn 1500 NOK eks moms påløper et gebyr på 150NOK ex mva. Betaling skal skje mot faktura med 20 dagers
betalingsperiode fra fakturadato.

7. Betaler ikke kjøperen i rett tid, har selgeren rett til å belaste morarenter.


Teknisk informasjon
8. All teknisk informasjon om produkter eller dets tilvirkning som er gitt før eller etter at bestillingen er sendt inn av Selger til Kjøper, forblir selgerens eiendom. Mottatt teknisk informasjon kan ikke uten Selgers samtykke brukes til noe annet formål enn tilsiktet. Det kan ikke, uten samtykke fra selger, kopieres eller utleveres til tredjepart.


Vilkår og levering
9. Levering er ex-works / ex Selgers lager i henhold til Incoterms 2010 FCA 002. Fakturering av eventuelle pallematerialer skjer i forbindelse med fakturering.

10. Produktene vil bli levert til den angitte leveringstiden, eller på noe annet tidspunkt som er skriftlig avtalt mellom partene. Leveringsdatoen er datoen når varene, ifølge en melding fra leverandøren, er tilgjengelig for kjøper.


Leveringsforsinkelse
11. Selger skal straks varsle Kjøper dersom det er grunn til å tro at leveransen kan bli forsinket . Dersom leveringen blir forsinket som følge av force majeure eller på grunn av en handling eller unnlatelse som skyldes selgeren, selgerens leverandør eller kjøperen, skal leveringsperioden forlenges med en rimelig tid . Kjøperen har bare rett til å avbryte en forsinket levering i tilfelle av at forsinkelsen medfører vesentlig ulempe for kjøperen og forsinkelsen ikke er et resultat av force majeure eller en handling eller unnlatelse som skyldes kjøperen .
Når en levering er forsinket har kjøperen bare krav på erstatning hvis spesifikk skriftlig avtale er gjort om dette . Selgeren har rett til å nekte å levere produktet i tilfelle av at selger har rimelig grunn til å tvile på kjøperens betalingsevne. Selgeren er forpliktet til å levere produktet i
tilfelle Kjøper betaler varen på forskudd eller stiller sikkerhet som er akseptabelt for selger . Selger har intet ansvar for leveringsforsinkelser utover det som er spesifisert i denne paragraf 11.

12. Kjøperen taper sin rett til erstatning hvis han ikke presentere et krav skriftlig til selger innen seks uker etter den dato da levering skulle skjedd.

13. Selgeren har intet ansvar for eventuelle forsinkelser utover det som er nevnt i paragraf 11 og 12. Dette gjelder også for eventuelle økonomiske tap mangelen kan føre til, for eksempel tap av produksjon eller tap av fortjeneste. Ansvar for mangler.

14. Selger skal, etter eget valg, bytte eller reparere, rette feil i produkter som følge av feil design, materialer eller utførelse. Selgers ansvar omfatter ikke mangler som skyldes (i) feil bruk av produktet, (ii) materiale som er levert av Kjøperen, eller (iii) Kjøpers design.

15. Selgers ansvar omfatter bare mangler som viser seg innen ett år fra datoen når produktet er levert til kjøperen.

16. Selgeren har intet ansvar for feil utover det som er nevnt i paragraf 14 og 15. Dette gjelder også for eventuelle økonomiske tap mangelen kan føre til, for eksempel tap av produksjon eller tap av fortjeneste. 


Reklamasjoner
17. Kjøperen skal gi skriftlig melding om mangel til selger uten ugrunnet opphold etter at mangelen er oppdaget, og innen tre måneder etter dato når produktet ble levert til kjøperen. Klagen skal inneholde en beskrivelse av feilen.

18. Feil som er synlige ved Kjøpers mottak av produktet, som for eksempel skader, manglende elementer, etc., skal meldes ved mottak og registreres i kvittert kopi av fraktdokumenter eller andre dokumenter. Eventuelle skjulte feil må meldes til transportør / leverandør umiddelbart, men ikke senere enn fem dager etter mottak av produktet.

19. Klager Kjøper ikke, mister han innen den tid som er angitt i henhold til nr. 17 og 18 rett til å gjøre krav på grunn av mangelen.


Returer
20. Bare returer som selgeren kan holdes ansvarlig for, for eksempel feilsending eller produksjonsfeil, godkjennes uten ekstra kostnad for kjøperen. Før en slik retur kan skje, skal Kjøper kontakte leverandøren for å få instruksjoner om hvordan returen skal gjennomføres.

21. Andre returer enn de som er nevnt i punkt 20, skal godkjennes på forhånd av selger. Ved spørsmål om returgodkjenning skal Selgers ordre og / eller fakturanummer oppgis. Ved godkjent retur mottar Kjøper skriftlig returgodkjennelse fra selger, som skal være knyttet til returforsendelsen. Kostnad for returfrakt er på kjøpers regning. Akseptert retur skal alltid returneres i uåpnet, umerket originalemballasje i god salgbar stand. I betraktning av Selgers kostnader for håndtering av retur som utpakkingskostnader, kontroll, etc., er det alltid et returfradrag i forbindelse med oppgjøret, tilsvarende minimum 20% av kjøpesummen, men ikke mindre enn 250 NOK eks mva.

22. Ved mottak av returner sjekker Selger at returkravene er oppfylt. Retur blir deretter regulert ved kreditnota.


Produktansvar
23. Selger er ikke ansvarlig for skade på person eller eiendom, eller konsekvensene av slike skader hvis skaden oppstår etter at produkter har blitt levert til kjøperen.

24. Kjøper skal holde Selger skadesløs dersom selger blir ansvarlig overfor tredjemann for slik skade eller tap som selgeren i samsvar med paragraf 22 ikke er ansvarlig for.

25. Partene skal gjensidig informere den andre parten om alle skader forårsaket av produktene. 


Tvister og gjeldende lov
26. Tvister som oppstår i forbindelse med avtalen, skal avgjøres ved dom med Oslo tingrett i første instans.

27. Norsk lovgivning skal anvendes for kontrakten.